Witamy serdecznie!  
Zapraszamy do zapoznania się z naszą witryną. Znajdą tu Państwo wiele ciekawych informacji na temat naszego domu.
 
 
Nasz adres:
ulica: Aleja Niepodległości 4
16-070 Choroszcz
telefon: (85)7131441
fax: (85)7131440
e-mail:
sekretariat.dps.choroszcz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Ogłoszenia
Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy przy ul. Aleja Niepodległości 4 16-070 Choroszcz, nr.tel. (0 85) 713-14-41, fax(0 85) 713-14-40 wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieogranicznonego na:
Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalacje OZE
(dot. cz. I wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz cz. II docieplenia budynku DPS w Choroszczy)Dostawa mięsa wieprzowego, wędlin wieprzowych oraz drobiowych

Nazwa projektu lub programu Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalacje OZE ” WND-RPPD.05.03.01-20-0075/16 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Białostocki - Dom Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 29301900000, ul. Aleja Niepodległości  4 , 16-070   Choroszcz, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 441, , e-mail jmalinowski.dps.choroszcz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, , faks 857 131 440. Adres strony internetowej (URL): www.choroszcz.dps.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.choroszcz.dps.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dom Pomocy Społecznej 16-070 Choroszcz Aleja Niepodległści 4, Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalacje OZE ” WND-RPPD.05.03.01-20-0075/16 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Numer referencyjny: 8/ZP/DPS/2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalacje OZE” WND-RPPD.05.03.01-20-0075/16 w podziale na następujące części : Część I – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej obejmująca : - demontaż starej niewymienionej stolarki okiennej 215 szt. oraz jej utylizację, - demontaż stolarki drzwiowej 7 szt., - wykonanie i montaż kompleksowy (zamocowanie okien i drzwi, wypełnienie szczelin pianką, obcięcie nadmiaru pianki, montaż klamek i montaż 120 szt. nawiewników higrosterowanych w oknach, uzupełnienie ubytków tynku, wykonanie ostatecznej regulacji z dokonaniem ostatecznej kosmetyki) nowej stolarki okiennej i drzwiowej - pozostałe prace zgodnie z przedmiarem robót. - wykonanie dokumentacji powykonawczej z określeniem na rys. elewacji wbudowanej stolarki. Część II – docieplenie budynku DPS w Choroszczy obejmujące : - docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych części „B”, „C” i „D”, - docieplenie fundamentów i ścian wewnętrznych poddasza w części „B”, - docieplenie ścian zewnętrznych piwnic w części „A”, „C” i „D”, - docieplenie stropu nad przejazdem w części „B” i ścian wełną, - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją dachu w części „B” – dodatkowe ocieplenie, - docieplenie stropodachów wentylowanych części „C” i „D”, - docieplenie stropodachów pełnych /dachów części „C” i „D”, - docieplenie dachu łącznika – dodatkowe ocieplenie, - częściową wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - wykonanie wentylacji z rekuperacją pomieszczeń palarni ( zamontowanie 6 szt. rekuperatorów wewnątrzściennych zgodnie z projektem ), - wykonanie pozostałych prac zgodnie z przedmiarem robót i projektem architektoniczno-budowlanym.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45215210-2 45261210-9 45261320-3 45262521-9 45321000-3 45324000-4 45331210-1 45421130-4 45450000-6 45320000-6 45442100-8 45311100-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 2018-04-16 2018-07-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia Dla części I zamówienia – wymagany termin wykonania zamówienia do 16 kwietnia 2018 r, od dnia podpisania umowy. Dla części II zamówienia – wymagany termin wykonania zamówienia do 30 lipca 2018 r, od dnia podpisania umowy.

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej : w części I - 2 zamówienia na wykonanie robót wymiany i montażu stolarki okiennej i drzwiowej o wartości nie mniejszej niż 270 000,00 zł brutto każde; w części II – 2 zamówienia na wykonanie docieplenia budynków o wartości nie mniejszej niż 550 000,00 zł brutto każde; Wykonawca nie może sumować kilku robót o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. - dysponuje osobami do realizacji zamówienia, które posiadają następujące uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: • w części I - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności ogólnobudowlanej, • w części II - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności ogólnobudowlanej . Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Zgodnie z postanowieniami art. 22a ust. 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj. określonych poniżej. Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu a opisanych w punkcie V ppkt c) SIWZ: - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. oraz Zamawiający informuje, iż dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy) jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, który Zamawiający uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Do oferty wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z zał. Nr 6 do SIWZ).

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona na okres związania ofertą: – część I zamówienia : wadium w kwocie 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł), - część II zamówienia: wadium w kwocie 20000,00 zł ( słownie dwadzieścia tysięcy zł ). 2. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: • w pieniądzu • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym • w gwarancjach bankowych • w gwarancjach ubezpieczeniowych • w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zmianami). UWAGA! W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie (konsorcjum firm, spółka cywilna) wadium wnoszone w formach innych niż pieniężna winno w swojej treści wymieniać wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena ofertowa brutto 60,00 gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-10, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- demontaż starej niewymienionej stolarki okiennej 215 szt. oraz jej utylizację, - demontaż stolarki drzwiowej 7 szt., - wykonanie i montaż kompleksowy (zamocowanie okien i drzwi, wypełnienie szczelin pianką, obcięcie nadmiaru pianki, montaż klamek i montaż 120 szt. nawiewników higrosterowanych w oknach, uzupełnienie ubytków tynku, wykonanie ostatecznej regulacji z dokonaniem ostatecznej kosmetyki) nowej stolarki okiennej i drzwiowej - pozostałe prace zgodnie z przedmiarem robót. - wykonanie dokumentacji powykonawczej z określeniem na rys. elewacji wbudowanej stolarki. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45215210-2, 45421130-4, 45450000-6, 45442100-8 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-04-16 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena ofertowa brutto 60,00 gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W kryterium „cena ofertowa brutto” wykonawca maksymalnie otrzyma 60 punktów ( 1 pkt =1 %) Ocena punktowa za kryterium „gwarancja” dotyczy okresu udzielenia gwarancji; punktacja przyznana zostanie zgodnie z formułą: a) minimalny okres trwania gwarancji wynosi 36 miesięcy; b) za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 36 miesięcy przyznane zostaną następujące punkty: - okres gwarancji równy 36 miesięcy – 0 pkt - okres gwarancji równy 48 miesięcy – 20 pkt - okres gwarancji równy 60 miesięcy – 40 pkt W kryterium „gwarancja” wykonawca maksymalnie otrzyma 40 punktów (1 pkt =1 %) Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone wykonawcy, który zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert, tj. kryterium „cena ofertowa brutto” oraz kryterium „ gwarancja” . Część nr: 2 Nazwa: Docieplenie budynku DPS w Choroszczy 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych części „B”, „C” i „D”, - docieplenie fundamentów i ścian wewnętrznych poddasza w części „B”, - docieplenie ścian zewnętrznych piwnic w części „A”, „C” i „D”, - docieplenie stropu nad przejazdem w części „B” i ścian wełną, - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją dachu w części „B” – dodatkowe ocieplenie, - docieplenie stropodachów wentylowanych części „C” i „D”, - docieplenie stropodachów pełnych /dachów części „C” i „D”, - docieplenie dachu łącznika – dodatkowe ocieplenie, - częściową wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - wykonanie wentylacji z rekuperacją pomieszczeń palarni ( zamontowanie 6 szt. rekuperatorów wewnątrzściennych zgodnie z projektem ), - wykonanie pozostałych prac zgodnie z przedmiarem robót i projektem architektoniczno-budowlanym. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45215210-2, 45261210-9, 45261320-3, 45262521-9, 45321000-3, 45324000-4, 45311100-1, 45331210-1, 45320000-6 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-07-30 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena ofertowa brutto 60,00 gwarancja 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:W kryterium „cena ofertowa brutto” wykonawca maksymalnie otrzyma 60 punktów ( 1 pkt =1 %) Ocena punktowa za kryterium „gwarancja” dotyczy okresu udzielenia gwarancji; punktacja przyznana zostanie zgodnie z formułą: a) minimalny okres trwania gwarancji wynosi 36 miesięcy; b) za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 36 miesięcy przyznane zostaną następujące punkty: - okres gwarancji równy 36 miesięcy – 0 pkt - okres gwarancji równy 48 miesięcy – 20 pkt - okres gwarancji równy 60 miesięcy – 40 pkt W kryterium „gwarancja” wykonawca maksymalnie otrzyma 40 punktów (1 pkt =1 %) Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone wykonawcy, który zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert, tj. kryterium „cena ofertowa brutto” oraz kryterium „ gwarancja” . Dół formularza Początek formularza Dół formularza

dokumentacja projektowa
odpowiedź na zapytanie nr 1
odpowiedź na zapytanie nr 2
odpowiedź na zapytanie nr 3
odpowiedź na zapytanie nr 4
odpowiedź na zapytanie nr 5
odpowiedź na zapytanie nr 6
odpowiedź na zapytanie nr 7
odpowiedź na zapytanie nr 8
odpowiedź na zapytanie nr 9
odpowiedź na zapytanie nr 10
odpowiedź na zapytanie nr 11
odpowiedź na zapytanie nr 12
odpowiedź na zapytanie nr 13
odpowiedź na zapytanie nr 14
odpowiedź na zapytanie nr 15
odpowiedź na zapytanie nr 16
odpowiedź na zapytanie nr 17
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3
Aktualny załącznik na przedmiar robót budynku ABCD
Informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty części 1
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty części 2
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego.